VORE PRISER OG TINGLYSNINGSAFGIFT


PRISER

Pakkerne 1-9: Se forsiden

Alle angivne honorarer er inklusive moms.

Rådgivning generelt: 1.700 kr. pr. time - dog er formøde GRATIS, så indhent tilbud

Mortifikation pantebrev: 7.875 kr. + ca. 1.250 kr. inkl. moms til annonce i Statstidende og retsafgifter

Servitutter: Indhent tilbud på konkret opgave

Fremsendelse af dokumenter på papir, pr. dokument: 250 kr.

Udarbejdelse af papirfuldmagt hvis ingen Nem-Id: 1.000 kr.

Debitorskifte ejerforeningspant: 1.775 kr. dog 1.475 kr. ved køb af rådgivningspakke 5 eller 7

Aflysning af pantebreve: 1.250 kr. Indhent tilbud ved ejerforeningsejerpantebreve

Erklæringsformular ved køb af landbrugsejendom: 500 kr.

Rekvisition af manglende dokumenter, pr. dokument: 250 kr.

LINKS - ÅBNER I NYT VINDUE/FANEBLAD:

TINGLYSNING/FORESPØRGSEL
www.tinglysning.dk

EJENDOMSDATA
Via OIS.dk
Ejendomsdata via Boligejer.dk
SKAT's ejendomsvurderinger

UDLÆNDINGES KØB
Vejledning fra Udenrigsministeriet

TINGLYSNINGSAFGIFT

Der betales altid 1.750 kr. i grundafgift uanset hvilken tinglysningstype, det drejer sig om, dog 1.730 kr., når det gælder anmeldelser vedrørende pant.

Undtagelser er skifteretsattester til efterlevende ægtefælle ifm. videresalg til ikke-arving, og oprettelse af underblade ved ejendomme på lejet grund, der er afgiftsfrie.

Afgiftsfrie er også aflysning af alle dokumenttyper, herunder pantsætningsdokumenter.

Udover grundafgiften på 1.730 kr. på pantsætningsdokumenter, skal der betales: 1,45% af hovedstolen, hvor der imidlertid er mulighed for modregning af hovedstolen på allerede tinglyst pant.

Udover grundafgiften på henholdvis 1.750 kr., på andet end pantsætningsdokumenter, skal der betales:

Enfamiliehuse, ejerlejligheder, flerfamiliehuse, fritidshuse ved 'almindelig fri handel': 6 promille af købesummen uanset om den offentlige ejendomsværdi afviger herfra.

Enfamiliehuse, ejerlejligheder, flerfamiliehuse, fritidshuse, men hvor der ikke er tale om en 'almindelig fri handel', f.eks. familiehandler, handler mellem ægtefæller/samlevere, men ikke erhvervshandler (se næste afsnit): 6 promille af købesummen eller af 85% af ejendomsværdien, hvis dette beløb er højere.

Handler med andre typer ejendomme, end ovenfor nævnt, f.eks. grunde og erhvervsejendomme: Altid 6 promille af den højeste værdi af købesum/ejendomsværdi.

ØVRIGE DOKUMENTER
På en skifteretsattest, der ønskes tinglyst til en arving, beregnes den variable afgift af senest offentliggjorte ejendomsværdi.

Ved grunde, der sælges erhvervsmæssigt, og hvor sælger har tillagt moms, skal der kun betales variabel afgift af købesummen uden moms.

Derimod skal der betales afgift af tilslutningsafgifter på grunde, f.eks. til vand m.v., hvis beløbet forfalder samtidig med købet af grunden, men ikke hvis beløbet først skal betales ved byggeriets start.

SEPARATION OG SKILSMISSE
Ved separation/skilsmisse betales 1.750 kr. når bevillingen vedlægges ved anmeldelse.

Er bevillingen ikke vedlagt anmeldelsen, betales der fuld afgift, og når bevillingen foreligger, kan den variable afgift søges tilbagebetalt hos SKAT. Ring og hør, hvordan I søger om tilbagebetaling.

SAMTIDIG ANMELDELSE
Det er muligt at anmelde flere ejendomme på samme dokument, hvorved der kun skal betales grundafgift én gang. I dokumentet skal man specificere en opdeling af købesummen på de enkelte ejendomme.

SPØRGSMÅL
Ring eller benyt vores kontaktformular.