MORTIFIKATION


PANTEBREVE

Et ejer­pan­te­brev el­ler pan­te­brev, der end­nu ik­ke er ble­vet di­gi­ta­li­se­ret i ting­lys­nings­sy­ste­met, og som er bort­kom­met i pa­pir­form, kan ik­ke af­ly­ses* af ting­bo­gen.

Pan­te­bre­vet skal først mor­ti­fi­ce­res ved dom, dvs. er­klæ­res 'dødt'.

Først skal pan­te­bre­vet ef­ter­ly­ses i Stats­ti­den­de, hvor­ef­ter det kan af­ly­ses af ting­bo­gen, el­ler der kan ud­ste­des et nyt, hvis ek­sem­pel­vis pan­te­bre­vet end­nu ik­ke er fær­dig­af­vik­let.

Mor­ti­fi­ka­ti­on sker of­test for­di ejen­dom­men skal sæl­ges, og he­le kø­be­sum­men først kan fri­gi­ves, når det er af­lyst - el­ler over­ta­get af kø­ber.

El­lers må der til­ba­ge­hol­des et be­løb, sva­ren­de til pan­te­bre­vets på­ly­den­de el­ler rest­gæld, som først fri­gi­ves til sæl­ger, når mor­ti­fi­ka­tions­sa­gen er af­slut­tet.

Reg­ler­ne for mor­ti­fi­ka­ti­on er fast­sat i mor­ti­fi­ka­ti­onsloven. Det er en ret om­stæn­dig pro­ces, som nor­malt kos­ter 15.000 kr. i sa­lær el­ler me­re, hvis en ad­vo­kat skal ud­fø­re op­ga­ven.

*Det mor­ti­fi­ce­re­de pan­te­brev kan en­ten af­ly­ses, el­ler der kan ud­ste­des et (di­gi­talt) erstatningspan­te­brev.

Skøde­eks­per­ten.dk kan lø­se op­ga­ven til halv pris el­ler la­ve­re i for­hold til hvad de fle­ste ad­vo­kat­fir­ma­er be­reg­ner sig i sa­lær.

Se aktuel pris på prislisten.

HVAD GØR VI?

Vi ud­ar­bej­der de nød­ven­di­ge do­ku­men­ter til Ret­ten, og der ind­ryk­kes her­ef­ter en an­non­ce i Stats­ti­den­de, hvor de, som evt. måt­te ha­ve ret­tig­he­der o­ver do­ku­men­tet, ef­ter­ly­ses.

Der kun­ne væ­re en hånd­pant­ha­ver, som har få­et sik­ker­hed i et ejer­pan­te­brev i for­bin­del­se med et pri­vat­lån ydet til de­bi­tor. El­ler må­ske et pan­te­brev, som er af­vik­let men al­drig ble­vet af­lyst.

Så­fremt der ik­ke ef­ter 1 år er kom­met ind­si­gel­ser, af­si­ger ret­ten dom om mor­ti­fi­ka­ti­on af pan­te­bre­vet, og heref­ter kan pan­te­bre­vet af­ly­ses el­ler er­stat­tes af et nyt pan­te­brev.

Ef­ter 4 u­ger skal doms­ud­skrif­ten ha­ve en så­kaldt an­ke­på­teg­ning, hvil­ket kos­ter yder­li­ge­re et ge­byr til ret­ten.

Kun 4 gan­ge om å­ret sker der ind­kal­del­se med hen­blik på mor­ti­fi­ka­ti­on. Det er i Stats­ti­den­de den før­ste hver­dag i hvert kvar­tal.

Der­med går der of­test 1 år og 3 må­ne­der, før sa­gen er en­de­lig af­slut­tet.

Det er mu­ligt at få af­sagt mor­ti­fi­ka­ti­ons­dom hur­ti­ge­re, så sa­gen kan af­slut­tes ef­ter cir­ka 6 må­ne­der, mod be­ta­ling af om­kost­nin­ger til sik­ker­heds­stil­lel­se.

Der skal, ud­o­ver vort sa­lær, til­læg­ges ca. 1.000 kr. til dæk­ning af an­non­ce­ud­gift i Stats­ti­den­de og rets­af­gift.

Ring og hør me­re, hvis du har spørgs­mål, el­ler kon­takt os evt. via kontaktformularen.