RÅDGIVNING OG SKØDE

Køb rådgivningspakke 5 når I øn­sker råd­giv­ning i for­bin­del­se med køb el­ler salg af fast ejen­dom.

Det gæl­der for vil­la, ræk­ke­hus, grund, ejer­lej­lig­hed, fri­tids­hus og små land­brug og er­hverv.

Kontakt os så tid­ligt som mu­ligt, så vi kan få en drøf­tel­se af net­op je­res sag. Det kos­ter ik­ke ek­stra, så ring el­ler be­nyt kontaktformularen.

Så meget får I ved køb af pakke 5:
• Gennemgang af købsaftale
• Gennemgang af alle dokumenter
• Afklaring af forbehold
• Mødereferat på e-mail
• Kontrol af berigtigelsen eller
• Berigtigelsen (begge med tillæg*)
• Løbende opfølgning på e-mail
• Frigivelse af købesummen og afslutning

Endvidere får I rådgivning om:
• Forsikring og ejerskifteforsikring
• Testamente/Samejeoverenskomst

Tilkøb evt. pakke 6 hvis vi skal hjælpe jer med:
• Pris- og vilkårsforhandling

Priseksempler:
Pakke 3: Skøde u/refusionsopgørelse 1.775 kr.
Pakke 4: Skøde m/refusionsopgørelse 3.975 kr.
Pakke 5: Rådgivning kun 4.975 kr. * Dertil tillæg på 2.000-2.500 kr. for berigtigelse.

VÆLG MELLEM 9 PAKKER

Vi y­der råd­giv­ning ved køb/­salg af fast ejen­dom og ting­lys­er skø­der m.v.

Her er en oversigt:
1: Tinglysning af skifteretsattest
2: Skilsmisse-/samlivsophørsskøde*
3: Skøde uden refusionsopgørelse
4: Skøde med refusionsopgørelse
5: Rådgivning/skøde/refusionsopgørelse
6: Rådgivning/forhandling ved køb/salg
7: SELV-SALG/Private handler
8: Pantebreve/ejerpantebreve
9: Erhverv og øvrige opgaver

* Pakke 2: Benyt bestillingsformularen, hvor al­le op­lys­nin­ger, vi skal bru­ge, kan ind­tas­tes, og spar 250 kr.

Læs om pak­ker­ne ne­den­for. Hvis spørgs­mål, så ring el­ler be­nyt kontaktformularen.

GODT RÅD TIL SÆLGERE
Flere og Fle­re sæl­ge­re bru­ger e­gen råd­gi­ver, selv­om ejen­doms­mæg­le­ren, der har ejen­dom­men til salg, e­gentlig bur­de væ­re råd­gi­ver og va­re­ta­ge sæl­gers in­te­res­ser.

Sælger kan of­te spa­re 20.000 kr. el­ler me­re, ef­ter sa­lær til Skødeeksperten er fra­truk­ket.

Derfor bør I al­tid kon­tak­te os, før I kon­tak­ter ejen­doms­mæg­le­ren.

ALTID LAVE PRISER
INDHOLD AF PAKKERNE - ALLE PRISER ER INKL. MOMS


Skifteretsattest
Tinglysning hvor ar­ving/er el­ler ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le over­ta­ger. Bemærk, at der skal be­ta­les grund­af­gift på 1.850 kr.
Pris: 1.575 kr. - Læs mere

Skilsmisseskøde
Gælder og­så ved sam­livs­op­hør. Benyt den­ne formular - el­lers til­læg på 250 kr. Ring hvis I har spørgs­mål ifm. bo­de­lin­gen.
Pris: 2.075 kr. - Læs mere

Skøde
Tinglysning af skø­de u­den re­fu­si­ons­op­gø­rel­se. Gælder ik­ke ved mæg­ler­hand­ler. Benyt den­ne formular - el­lers til­læg på 250 kr.
Pris: 1.775 kr. - Læs mere


Berigtigelse - mæglerhandel
Oprettelse/tinglysning af skø­de og ud­ar­bej­del­se af re­fu­si­ons­op­gø­rel­se. Tillæg på 1.000 kr. ved sæl­ger­be­rig­ti­gel­se.
Pris: 3.975 kr. - Læs mere

Fuld rådgivning
Privatboliger køb/­salg. Tillæg for be­rig­ti­gel­se 2.000-2.500 kr. og ved pro­jekt­køb, land­brug og er­hverv. Bestil et kon­kret til­bud.
Pris: 4.975 kr. - Læs mere

Prisforhandling
Pris- og vil­kårs­for­hand­ling ifm. køb el­ler salg. Ved køb få hjælp til for­hand­lin­gen. Ved salg spar ty­pisk 15.000 kr. i sam­le­de om­kost­nin­ger.
Pris: 3.975 kr. - Læs mere


Private handler
Komplet han­del som var ejen­dom­men solgt gen­nem mæg­ler. Tillæg for be­rig­ti­gel­se 2.000-2.500 kr. af­hæn­gig af, hvem der ud­ar­bej­det skø­det.
Pris: 7.975 kr. - Læs mere

Pantebreve/ejerpantebreve
Oprettelse/tinglysning af pan­te­brev. Ved ejerpan­te­brev la­ver vi det til­hø­ren­de gælds­brev for kun 1.375 kr. I alt 3.350 kr.
Pris: 1.975 kr. - Læs mere

Erhverv og øvrige opgaver
Erhvervsskøder, auk­ti­ons­skø­der, ser­vi­tut­ter, mor­ti­fi­ka­ti­on m.v. Ring for at få et kon­kret til­bud!
Priser fra: 3.000 kr. ekskl. moms.
Læs mere


35 ÅRS ERFARING = TRYGHED

Vi har me­re end 35 års er­fa­ring, og I vil al­tid bli­ve be­tjent af den sam­me med­ar­bej­der, der føl­ger je­res sag fra start til slut.

Daglig le­der i Skødeeksperten.dk er Jørn Vase, ci­vil­ø­ko­nom med HD i fi­nan­si­e­ring og ud­dan­net ejen­doms­mæg­ler og va­lu­ar.

Skødeeksperten.dk ApS er fuldt an­svars­for­sik­ret i et god­kendt for­sik­rings­sel­skab, så der er sam­me sik­ker­hed hos os som hos an­dre bo­lig­ad­vo­ka­ter og ejen­doms­mæg­le­re. Læs mere.

PRISGARANTI

Vi be­stræ­ber os på at væ­re den ak­tør på mar­ke­det, der kan til­by­de de la­ves­te pri­ser u­den at gå på kom­pro­mis med den ser­vi­ce, I som kun­der kan for­ven­te.

Finder I så­le­des et bil­li­ge­re til­bud på skø­de el­ler råd­giv­ning hos en an­den bo­lig­ad­vo­kat el­ler ejen­doms­mæg­ler, gør vi det til sam­me pris.

- OG som tak for oplysningen giver vi yderligere 250 kr. i rabat.

Gælder kun ved ind­gå­el­se af af­ta­len, og kun for pak­ke 1-8.


SKØ.DE | KØBERMÆGLEREN.DK | KØBERRÅDGIVEREN.DK | SÆLGERRÅDGIVEREN.DK | BERIGTIGEL.SE