PAKKE 9 - ERHVERV OG ØVRIGE


ERHVERVS- & AUKTIONSSKØDER

Vi ting­lys­er auk­ti­ons­skø­der for 2.000 kr. + moms.

Standardprisen på er­hvervs­skø­der er 2.400 kr. + moms. Refusionsopgørelsen kan vi ud­ar­bej­de mod et min­dre til­læg.

Fsv. an­går er­hvervs­skø­der ind­sæt­ter vi de nød­ven­di­ge er­klæ­rin­ger i skø­det, og der kan ek­sem­pel­vis hen­vi­ses til en købs­af­ta­le, som par­ter­ne selv har ud­ar­bej­det.

Til oven­nævn­te skal til­læg­ges tinglysningsafgift.

MORTIFIKATION
Vi kan mortificere end­nu ik­ke di­gi­ta­li­se­re­de pan­te­bre­ve og ejerpan­te­bre­ve, der er bort­kom­met.

Normalt be­reg­ner et ad­vo­kat­fir­ma sig 15.000 kr. for op­ga­ven, der ty­pisk stræk­ker sig o­ver godt 1 år.

Vi kan gø­re det for ca. halv pris. Se prislisten.

SERVITUTTER
Vi ting­lys­er al­le for­mer for ser­vi­tut­ter. Ring og be­skriv op­ga­ven, så fin­der vi en løs­ning til en god pris. Vi gi­ver til­bud i hver sag, og pri­sen af­hæn­ger af kom­plek­si­te­ten.

BYGNINGSBLAD/UNDERBLAD

Har I en byg­ning på le­jet grund og øn­sker op­ret­tet et byg­ningsblad, el­ler et un­der­blad, som det be­teg­nes i ting­lys­nings­sy­ste­met, kan vi hjæl­pe jer med op­ga­ven.

I ting­bo­gen kan en byg­ning op­ret­tes på 2 må­der. Når grund og byg­ninger har sam­me e­jer ting­ly­ses skø­der, pan­te­bre­ve og ser­vi­tut­ter på ejen­dom­mens sam­le­de blad i ting­bo­gen.

Har grund og byg­ning der­i­mod ik­ke sam­me e­jer, som det er til­fæl­det med man­ge ko­lo­ni­ha­ve-­ og fri­tids­hu­se på le­jet grund, skal der op­ret­tes et un­der­blad a­le­ne på byg­ningen.

Det er ik­ke et krav, at der er et un­der­blad på en byg­ning på le­jet grund, men skal en kre­di­tor ha­ve ting­lyst pant el­ler en ser­vi­tut, kan et un­der­blad op­ret­tes - af­gifts­frit.

Før un­der­bla­det kan op­ret­tes, skal en land­in­spek­tør be­stil­les til at ud­ar­bej­de to elek­tro­nis­ke do­ku­men­ter, der skal ved­hæf­tes an­mel­del­sen.

Det kos­ter ca. 10.000 kr. inkl. moms - in­klu­si­ve ud­gif­ten til land­in­spek­tø­ren - at få op­ret­tet et un­der­blad. Lad os gi­ve jer et kon­kret til­bud på op­ga­ven.

SPØRGSMÅL
Ring og hør mere, eller benyt kontaktformularen.