PAKKE 9 - ERHVERV OG ØVRIGE


ERHVERVS- & AUKTIONSSKØDER

Vi ting­lys­er auk­ti­ons­skø­der for 2.000 kr. + moms.

Standardprisen på er­hvervs­skø­der er 3.000 kr. + moms. Refusionsopgørelsen kan vi ud­ar­bej­de mod et min­dre til­læg.

Fsv. an­går er­hvervs­skø­der ind­sæt­ter vi de nød­ven­di­ge er­klæ­rin­ger i skø­det, og der kan ek­sem­pel­vis hen­vi­ses til en købs­af­ta­le, som par­ter­ne selv har ud­ar­bej­det.

Til oven­nævn­te skal til­læg­ges tinglysningsafgift.

SERVITUTTER
Vi ting­lys­er al­le for­mer for ser­vi­tut­ter. Ring og be­skriv op­ga­ven, så fin­der vi en løs­ning til en god pris. Vi gi­ver til­bud i hver sag, og pri­sen af­hæn­ger af kom­plek­si­te­ten.

MORTIFIKATION

Vi kan mortificere end­nu ik­ke di­gi­ta­li­se­re­de pan­te­bre­ve og ejerpan­te­bre­ve, der er bort­kom­met.

Normalt be­reg­ner et ad­vo­kat­fir­ma sig 15.000 kr. for op­ga­ven, der ty­pisk stræk­ker sig o­ver godt 1 år.

Vi kan gø­re det for ca. halv pris. Se prislisten.

SPØRGSMÅL
Ring og hør mere, eller benyt kontaktformularen.