PAKKE 8 - PANTEBREVE


PANTEBREV

Vi op­ret­ter det di­gi­ta­le pan­te­brev med al­le op­lys­nin­ger, og sør­ger for ting­lys­ning af det­te, når beg­ge par­ter har sig­ne­ret do­ku­men­tet.

Oplysninger om ho­ved­stol, af­vik­ling og ren­te­vil­kår vil frem­gå af det di­gi­ta­le ting­lys­nings­svar, som vi sen­der ef­ter­føl­gen­de pr. e-­mail.

Kreditor og de­bi­tor un­der­skri­ver med MitId på sam­me må­de som på al­le øv­ri­ge ting­lys­nings­do­ku­men­ter.

Vi sen­der en e-­mail og be­der om at få al­le nød­ven­di­ge op­lys­nin­ger, hvor­ef­ter pan­te­bre­vet op­ret­tes og læg­ges i de­bi­tor og kre­di­tors un­der­skrifts­map­pe.

Debitor kan i ste­det o­ver­ve­je at ud­ste­de et ejer­pan­te­brev, og un­der­pant­sæt­te det­te til kre­di­tor i for­bin­del­se med sam­ti­dig ud­ar­bej­del­se af et gælds­brev.

Det gi­ver sam­me sik­ker­hed for kre­di­tor, og de­bi­tor kan gen­bru­ge ejer­pan­te­bre­vet se­ne­re, ek­sem­pel­vis ved op­ta­gel­se af lån i et pen­ge­in­sti­tut.

Endvidere vil af­vik­lings­vil­kå­re­ne ik­ke væ­re of­fent­lig til­gæn­ge­li­ge, li­ge­som det er nemt ef­ter­føl­gen­de at ret­te i gælds­bre­vet, da ejer­pan­te­bre­vet ik­ke be­hø­ver at bli­ve æn­dret.

EJERPANTEBREV OG GÆLDSBREV

Et ejer­pan­te­brev er et pan­te­brev, som eje­ren af ejen­dom­men ud­ste­der til sig selv, og her­ef­ter kan un­der­pant­sæt­te til kre­di­tor.

Præcist som et pen­ge­in­sti­tut gør ved et al­min­de­ligt bank­lån, med sik­ker­hed i form af et ejer­pan­te­brev i kun­dens fas­te ejen­dom.

Fordelen ved et ejer­pan­te­brev frem for et pan­te­brev er, at det kan gen­bru­ges se­ne­re, når gælds­bre­vet er ind­fri­et, og der­ved kan de­bi­tor spa­re ting­lys­nings­af­gift.

Det kan og­så væ­re en for­del at la­ve et gælds­brev med til­hø­ren­de ejer­pan­te­brev frem for et pan­te­brev, hvis der gæl­der sær­li­ge af­vik­lings-­ og ind­fri­el­ses­vil­kår.

Det kun­ne væ­re af­vik­lings­vil­kår, som par­ter­ne ik­ke øn­sker ting­lyst og der­med of­fent­lig­gjort. Gældsbrevets ind­hold ken­des kun af par­ter­ne.

Det er og­så nemt at ret­te i et gælds­brev, hvis der bli­ver be­hov for det, da det ik­ke kræ­ver æn­dring af ejer­pan­te­bre­vet, og der­med spa­res ting­lys­nings­af­gift.

Vi kan mod et min­dre til­læg ud­ar­bej­de gælds­bre­vet. Se for­si­den.

Ring og hør me­re, hvis I er i tvivl.

- eller benyt kontaktformularen.