PAKKE 7 - PRIVATE HANDLER


ALT-I-ÉN-PAKKE!

Når sæl­ger og kø­ber har fun­det hin­an­den, og øn­sker at hand­le u­den om mæg­ler, det der of­te kal­des selv­salg, sør­ger vi for at få he­le hand­len gen­nem­ført.

Vi ud­ar­bej­der købs­af­talen og ud­ar­bej­der el­ler kon­trol­le­rer skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se til sær­de­les at­trak­tiv pris. Gælder og­så fa­mi­lie­hand­ler og hand­ler med små er­hvervs­e­jen­dom­me.

Der er man­ge pen­ge at spa­re i for­hold til brug af ejen­doms­mæg­ler el­ler ad­vo­kat.

Hvorfor be­nyt­te pro­fes­sio­nel råd­gi­ver, som Skødeeksperten.dk?

For det før­ste er det vig­tigt at ha­ve styr på ju­ra­en, så par­ter­ne ik­ke ef­ter­føl­gen­de ri­si­ke­rer rets­sa­ger og ø­ko­no­mis­ke krav fra mod­par­ten.

Eksempelvis kan blot én mang­len­de pas­sus i købs­af­talen be­vir­ke, at selv­om sæl­ger har få­et ud­ar­bej­det til­stands­rap­por­ter og til­budt ejer­skif­te­for­sik­ring, vil sæl­ger al­li­ge­vel hæf­te for fejl og mang­ler i 10 år.

For det an­det vil det som re­gel al­tid væ­re i beg­ge par­ters in­te­res­se, at få en pro­fes­sio­nel til at gen­nem­gå do­ku­men­ter­ne, in­den af­ta­len ind­gås.

Især er det vig­tigt for sæl­ger i hand­ler, hvor kø­ber skal be­nyt­te ejen­dom­men til bo­lig for sig selv el­ler fa­mi­li­en her­un­der og­så for­æl­dre­køb (for­æl­dre/­børn) og om­vendt for­æl­dre­køb (børn/­for­æl­dre).

Disse hand­ler er om­fat­tet af Lov om for­bru­ger­be­skyt­tel­se ved er­hver­vel­se af fast ejen­dom, og blot en lil­le fejl el­ler mang­len­de pas­sus kan få sto­re ø­ko­no­mis­ke kon­se­kven­ser for sæl­ger.

Handler om­fat­tet af for­bru­ger­be­skyt­tel­ses­lo­ven er køb, hvor kø­ber øn­sker at an­ven­de ejen­dom­men til pri­vat bo­lig for sig selv og evt. fa­mi­lie, men alt­så og­så så­kald­te for­æl­dre­køb er om­fat­tet af lo­vens u­fra­vi­ge­li­ge reg­ler jf. oven­for.

Digital underskrift med MitId
Når købs­af­talen er klar, mod­ta­ger beg­ge par­ter et link til di­gi­tal un­der­skrift. Det sker med MitId, så nem­me­re kan det ik­ke væ­re. Købsaftalen kan og­så un­der­skri­ves på tra­di­ti­o­nel vis mod et min­dre til­læg.

Har en part ik­ke MitId, når skø­det skal un­der­skri­ves, hjæl­per vi med at ud­ar­bej­de en pa­pir­fuld­magt, hvor der kan gi­ves fuld­magt til en an­den per­son, der har MitId. Der be­reg­nes et min­dre til­læg her­for.

35 års erfaring og ansvarsforsikring
Vi er spe­ci­a­lis­ter i ejen­doms­han­del og ju­ri­disk råd­giv­ning og har o­ver 35 års er­fa­ring.

Endvidere er Skødeeksperten.dk fuldt an­svars­for­sik­ret på li­ge fod med an­dre ejen­doms­mæg­le­re og ad­vo­ka­ter.

SÆLGER TAGER KONTAKT

Det er ty­pisk sæl­ger, der hen­ven­der sig til os i pri­va­te hand­ler.

Når I har be­slut­tet sig for at hand­le en ejen­dom, be­stil da pak­ke 7, og vi ud­fø­rer det sam­me ar­bej­de som hos ejen­domsmægleren, hvis hu­set var sat til salg på tra­di­ti­o­nel vis.

Hvis kø­bers råd­gi­ver ud­ar­bej­der skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, kon­trol­le­rer vi do­ku­men­ter­ne for sæl­ger u­den til­læg.

Vi vil al­tid i købs­af­talen op­for­dre mod­par­ten til at sø­ge e­gen råd­gi­ver, da Skødeeksperten.dk af na­tur­li­ge år­sa­ger kun kan råd­gi­ve den ene part.

Med i pak­ke 7 er kon­trol af det skø­de og den re­fu­si­ons­op­gø­rel­se, som mod­par­ten ud­ar­bej­der. Som sæl­ger bør du o­ver­ve­je, at kø­be pak­ke 7 med be­rig­ti­gel­se af hand­len.

Bemærk, at når sæl­ger be­rig­ti­ger hand­len, er der et til­læg på kun 2.000 kr.

Berigtigelse er ud­ar­bej­del­se og ting­lys­ning af skø­det, samt ud­ar­bej­del­se af re­fu­si­ons­op­gø­rel­se, der sva­rer til ind­hol­det af pak­ke 4.

Herudover skal der be­ta­les 70 kr. til en ejen­doms­da­ta­rap­port. Endvidere ting­lys­nings­af­gift til skø­det, som kø­ber nor­malt be­ta­ler.

Vi skal kun bru­ge gan­ske få op­lys­nin­ger fra sæl­ger, før vi kan ha­ve ud­kast til købs­af­ta­le klar.

Typisk går der kun 1-2 da­ge før købs­af­talen kan un­der­skri­ves, så hos os skal I ik­ke ven­te læn­ge på at få hand­len gen­nem­ført.

Hvis I har valgt, at vi skal be­rig­ti­ge, kla­res den ef­ter­føl­gen­de ting­lys­ning af skø­de og evt. ud­ar­bej­del­se af re­fu­si­ons­op­gø­rel­se på få da­ge, så sam­men­lagt går der ca. 2-3 u­ger før hand­len er på plads.

Ring og få en u­for­plig­ten­de snak med os, li­ge så snart kø­ber og sæl­ger er eni­ge om pris og over­ta­gel­ses­dag.

KØBER TAGER KONTAKT

I det om­fang, det er kø­ber, der hen­ven­der sig, vil vi til­sva­ren­de op­for­dre sæl­ger at sø­ge e­gen råd­gi­ver.

Vi ud­fø­rer det sam­me ar­bej­de som hos ejen­doms­mæg­le­ren, hvis hu­set var sat til salg på tra­di­ti­o­nel vis.

Der er et til­læg på 2.000 kr. til be­rig­ti­gel­se af hand­len, sva­ren­de til pak­ke 4, hvor nor­mal­pri­sen er 2.975 kr.

Herudover skal der be­ta­les 70 kr. til en ejen­doms­da­ta­rap­port samt ting­lys­nings­af­gift til skø­det.

BESTIL NU!

Ring nu el­ler be­stil pak­ke 7 ved at be­nyt­te kontaktformularen.


TIL SALG VED MÆGLER?

Har I en kø­ber til ejen­dom­men, som har væ­ret til salg ved en ejen­doms­mæg­ler, og for­mid­lings­af­ta­len er ud­lø­bet, kan I over­dra­ge sa­gen til Skødeeksperten.dk.

Vi kan for et lavt sa­lær ud­ar­bej­de købs­af­talen, hvor I kan spa­re rig­tig man­ge pen­ge.

Hvis den skrift­li­ge af­ta­le med mæg­le­ren er ud­lø­bet, ik­ke for­læn­get el­ler for­ny­et, og der er ta­le om en SOLGT el­lers GRATIS af­ta­le, er sæl­ger helt frit stil­let.

Der kan dog i vis­se til­fæl­de op­stå pro­ble­mer, hvis mæg­ler har frem­vist ejen­dom­men for je­res kø­ber i for­mid­lings­pe­ri­o­den. Lad os hjæl­pe med at un­der­sø­ge, om det er til­fæl­det i je­res sag.

Så ring til os eller kontakt os via kontaktformularen.

SPEKULERE I AT SKIFTE MÆGLER

Når sæl­ger mod­ta­ger et bud på ejen­dom­men i slut­nin­gen af for­mid­lings­af­ta­le­pe­ri­o­den, kan der spe­ku­le­res i at ven­te med at sæl­ge, ind­til for­mid­lings­af­ta­len er ud­lø­bet, og så skif­te mæg­ler.

Ejendommen må må­ske sæl­ges med et be­ty­de­ligt af­slag, i for­hold til den ud­bud­te pris, og så er det vel ik­ke ri­me­ligt, at sæl­ger skal be­ta­le fuldt sa­lær til den op­rin­de­li­ge mæg­ler?

Skulle mæg­ler ek­sem­pel­vis ha­ve 75.000 kr. i sa­lær, kan der of­te spa­res 50.000 kr. ved at skif­te, vel og mær­ke så­læn­ge købs­af­talen ik­ke er un­der­skre­vet hos mæg­leren.

PS. Er der ik­ke ta­le om en SOLGT el­lers GRATIS afta­le, kan der væ­re ud­gif­ter for­bun­det med at flyt­te til en an­den mæg­ler. Dette og an­det un­der­sø­ger vi for jer.