PAKKE 6 - RÅDGIVNING/FORHANDLING


HVIS I KØBER

Vælg pak­ke 6, når I ger­ne vil ha­ve os med i he­le for­lø­bet fra det tids­punkt, hvor I vi­ser in­te­res­se for en be­stemt ejen­dom.

Vi råd­gi­ver jer og kan, ty­pisk ef­ter 1. frem­vis­ning, over­ta­ge for­hand­lin­ger­ne med sæl­gers mæg­ler, dvs. for­hand­le pris og over­ta­gelsesvilkår med den­ne.

Kontakt os så tid­ligt som mu­ligt, så vi i fæl­les­skab kan af­ta­le, hvor­dan det vi­de­re for­løb skal væ­re.

Forhandlingerne sker i lø­ben­de di­a­log med jer, og of­te kan vi få bed­re inside-vi­den om ejen­dom­men, end I kan, her­un­der of­te vi­den om sæl­gers for­vent­nin­ger til salgs­pri­sen.

I kan som kø­be­re med for­del få je­res e­gen råd­gi­ver fra det øje­blik, I fin­der en ejen­dom, I er in­te­res­se­ret i, og in­den 1. el­ler 2. frem­vis­ning.

Husk på, at sæl­gers mæg­ler er sæl­gers re­præ­sen­tant, og­så selv­om den­ne kan vir­ke flink og hjælp­som o­ver for kø­ber, men råd­giv­ning vil der al­drig væ­re ta­le om.

Købere bør der­for råd­fø­re sig med sin e­gen råd­gi­ver, og her kom­mer vi ind i bil­le­det, når I kø­ber pak­ke 6. Der er of­te man­ge pen­ge at spa­re, li­ge­som vi kan hjæl­pe med for­hand­ling af bed­re over­ta­gel­ses­vil­kår.

Ved at kom­bi­ne­re pak­ke 5 og 6 får I, for en kon­kur­ren­ce­dyg­tig pris, stør­re sik­ker­hed for, at alt bli­ver, som I øn­sker det, og of­te er mer­pri­sen tjent hjem me­re end én gang.

SPØRGSMÅL
Fandt I ik­ke svar på je­res spørgs­mål på vo­res hjem­me­si­de, er I al­tid vel­kom­ne til at rin­ge til os, el­ler be­nyt­te kontaktformularen.

HVIS I SÆLGER

Vælg pak­ke 6, når I øn­sker hjælp til at for­hand­le med en mæg­ler, I al­le­re­de har be­slut­tet jer for, der skal sæl­ge ejen­dom­men. Vi har hjul­pet man­ge sæl­gere, der har spa­ret mel­lem 20.000 og 45.000 kr.

HJÆLP TIL AT FINDE LOKAL MÆGLER?
Vi kan og­så hjæl­pe jer med at fin­de en ejen­doms­mæg­ler til at sæl­ge je­res ejen­dom. Vi har kon­takt med en lang ræk­ke ejen­doms­mæg­lere o­ver he­le lan­det.

Udover at hen­vi­se, kan vi bi­stå sæl­ger med at for­hand­le sa­lær m.v. og gen­nem­se salgs­bud­get og for­mid­lings­af­ta­le, før ejen­dom­men sæt­tes til salg.

Eksempel 1: En sæl­ger sen­der os et bud­get og ud­kast til for­mid­lings­af­ta­le fra en mæg­ler, sæl­ger selv har fun­det, og be­der os kig­ge det i­gen­nem. Udgifter til sa­lær og mar­keds­fø­ring ud­gør 87.000 kr. Endvidere frem­går det, at sæl­ger skal be­ta­le for be­rig­ti­gel­sen, dvs. ud­ar­bej­del­se af skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se, en ek­stra ud­gift på 10.000 kr. - Vi hjæl­per sæl­ger med at få for­hand­let sa­læret ned med 20.000 kr. På mar­keds­fø­ring blev der gi­vet ra­bat på 7.500 kr. Udgiften til be­rig­ti­gel­sen var helt over­flø­dig, og ud­giften blev der­for fjer­net i salgsbud­gettet. Sælger spa­re­de så­le­des 37.500 kr. sva­ren­de til en ra­bat på næ­s­ten 40%!

Eksempel 2: Vi får til op­ga­ve at fin­de en ejen­doms­mæg­ler, som har vist go­de salgs­re­sul­ta­ter. Derudover en mæg­ler, som ger­ne vil­le un­der­skri­ve en for­mid­lings­af­ta­le med en lø­be­tid på kun 4 og ik­ke 6 må­ne­der, som er det nor­ma­le. Udgiften til mæg­ler var 28.000 kr. la­ve­re end en an­den mæg­ler, som sæl­ger net­op hav­de få­et til­bud fra. Ejendommen blev solgt til vur­de­rings­pri­sen på ca. 2,5 må­ned. Sælger var y­derst til­freds og hav­de spa­ret 24.000 kr., når Ud­gif­ten til pak­ke 6 var fra­truk­ket.

SPØRGSMÅL
Ring eller kontakt os via kontaktformularen.