PAKKE 5 - RÅDGIVNING/SKØDE/REFUSION


PAKKE 5 - FOR KØBER

Pakke 5 er for jer, der har købt ejen­dom på tra­di­ti­o­nel vis gen­nem en ejen­domsmægler, og hvor I øn­sker råd­giv­ning i for­bin­del­se med hand­len.

I skal al­tid hus­ke at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold i købs­af­talen, hvis det ik­ke al­le­re­de er gjort:

"Handlen skal god­ken­des af kø­bers råd­gi­ver i sin hel­hed."

Det er vig­tigt, at for­mu­le­rin­gen in­de­hol­der sæt­nin­gen i sin hel­hed, og ik­ke kun f.eks. det ju­ri­dis­ke ind­hold.

Denne for­mu­le­ring sik­rer, at I ik­ke skal be­ta­le 1% i godt­gø­rel­se til sæl­ger, hvis vi bli­ver nødt til at an­nul­le­re hand­len, for­ud­sat råd­gi­ver­fris­ten ik­ke over­skri­des.

Ejendomsmægleren sen­der købs­af­talen til os med bi­lag, som vi gen­nem­går, og vi vur­de­rer her­ef­ter - i sam­råd med jer - om hand­len kan god­ken­des.

Her er en liste over det vi gennemgår:
• Købsaftalen, herunder især afsnit 11
• Salgsopstillingen
• Øvrige dokumenter
• Ejerskifteforsikringstilbud
• Tilstandsrapporter
• Evt. energimærke
• Køber berigtiger (tillæg på 1.500 kr.)
• Sælger berigtiger (tillæg på 1.000 kr.)

Efter gen­nem­gan­gen af købs­af­talen ud­ar­bej­der vi et ud­før­ligt re­fe­rat, som I får til­sendt på e-­mail, hvor al­le de punk­ter, vi har talt om, frem­går.

Efterfølgende sen­der vi en god­ken­del­se af hand­len ty­pisk be­tin­get af for­hold, som mæg­le­ren skal un­der­sø­ge, li­ge­som der ryk­kes for evt. mang­len­de do­ku­men­ter.

Jeres bank­råd­gi­ver får ko­pi, og bli­ver - på li­ge fod med jer - lø­ben­de holdt o­ri­en­te­ret un­der he­le sags­for­lø­bet.

Betaling af salær:
Hvis der ind­le­des for­hand­lin­ger med mod­par­ten, skal der be­ta­les sa­lær for råd­giv­nings­pak­ke 5, og­så selv­om hand­len ef­ter­føl­gen­de an­nul­le­res. Hvis det der­i­mod be­slut­tes at an­nul­le­re hand­len ef­ter det ind­le­den­de mø­de og før frem­sen­del­se af be­tin­get god­ken­del­ses­skri­vel­se, be­ta­les der in­tet sa­lær.

Bestil pakke 5 for køber via kontaktformularen eller her:

JA TAK,
jeg er køber,
kontakt mig med
et uforpligtende
pakke 5 TILBUD!
PAKKE 5 - FOR SÆLGER

Pakke 5 er for jer, der er ved at sæl­ge ejen­dom­men gen­nem en ejen­doms­mæg­ler, og øn­sker råd­giv­ning i for­bin­del­se med sal­get.

I skal al­tid hus­ke at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold i købs­af­talen, hvis det ik­ke al­le­re­de er gjort:

"Handlen skal god­ken­des af sæl­gers råd­gi­ver i sin hel­hed."

Det er vig­tigt, at for­mu­le­rin­gen in­de­hol­der sæt­nin­gen i sin hel­hed.

Ejendomsmægleren sen­der købs­af­talen til os med bi­lag, som vi gen­nem­går, og vi vur­de­rer her­ef­ter - i sam­råd med jer - om hand­len skal god­ken­des.

Her er en liste over det vi gennemgår:
• Købsaftalen inkl. ansvarsfraskrivelse/r
• Tjekker evt. tilbud på ejerskifteforsikring
• Formidlingsaftalen*
• Salgsprovenuet
• Købers rådgivers evt. betingede godkendelsesskrivelse
• Køber berigtiger (tillæg på 1.000 kr.)
• Sælger berigtiger (tillæg på 1.500 kr.)

* Vi gen­nem­går og kon­trol­le­rer, at det ud­ar­bej­de­de salgs­pro­ve­nu er i over­ens­stem­mel­se med for­mid­lings­af­ta­len og salgs­bud­get­tet, hvor der of­te ses fejl på mæg­lers fak­tu­ra.

Er ejen­dom­men der­i­mod end­nu ik­ke sat til salg, kan vi gen­nem­gå salgs­bud­get/­for­mid­lings­af­ta­le før un­der­skrift. I så fald an­be­fa­ler vi, at pakke 6 vælges/tilvælges.

Bestil pakke 5 for sælger via kontaktformularen eller her:

JA TAK,
jeg er sælger,
kontakt mig med
et uforpligtende
pakke 5 TILBUD!HUSK PÅ..

Husk, at I al­tid kan træk­ke et købs­til­bud til­ba­ge, så læn­ge mod­par­ten ik­ke har un­der­skre­vet (ac­cep­te­ret til­bud­det).

Så har I glemt at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold, kan I al­tid nå at få det­te gjort, hvis mod­par­ten end­nu ik­ke har un­der­skre­vet.

Kontakt os hvis I er i tvivl.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

Det gæl­der i al­min­de­li­ge hand­ler, men og­så i hand­ler mel­lem nært­stå­en­de, at der bør ud­ar­bej­des til­stands­rap­port og til­by­des ejer­skif­te­for­sik­ring, når kø­ber er­hver­ver ejen­dom­men til bo­lig for sig selv.

Sælger hæf­ter for skjul­te fejl og mang­ler, og kan kun fra­skri­ve sig sit 10-­åri­ge man­gel­an­svar ved at ud­ar­bej­de til­stands­rap­port og til­by­de ejer­skif­te­for­sik­ring til den, der kø­ber ejen­dom­men.

Det er ik­ke et krav, at kø­ber teg­ner ejer­skif­te­for­sik­ring. Sælger er an­svars­fri, blot der er til­budt ejer­skif­te­for­sik­ring.

Det gæl­der dog kun, hvis sæl­ger u­igen­kal­de­ligt til­by­der at be­ta­le 50% af præ­mi­en og ori­en­te­rer kø­ber om kon­se­kven­ser­ne ved ord­nin­gen. Er de 2 sid­ste for­be­hold ik­ke nævnt, er sæl­ger ik­ke fri­gjort for sit man­gel­an­svar.

Vær der­for for­sig­tig med selv at ud­ar­bej­de købs­af­talen, da blot en en­kelt fejl i be­skri­vel­se af an­svars­fra­skri­vel­sen, kan få fa­ta­le føl­ger for sæl­ger.

Læs mere om ejerskifteforsikring.