PAKKE 4 - SKØDE OG REFUSIONSOPGØRELSE


GENERELT

Pakke 4 er for jer, der ik­ke øn­sker råd­giv­ning, men kun skal ha­ve be­rig­ti­get hand­len, dvs. ud­ar­bej­del­se af skø­de og re­fu­si­ons­op­gø­rel­se.

Øn­sker I råd­giv­ning, køb da pakke 5, som man­ge væl­ger, da mer­pri­sen a­le­ne er 3.500 kr. ift. pak­ke 4.

I privat­hand­ler, hvor I selv øn­sker at stå for re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, køb da pakke 3 og spar 1.400 kr. ved selv at ind­tas­te op­lys­nin­ger­ne til skø­det.

Er der ta­le om et skils­mis­se- el­ler sam­livs­op­hørs­skø­de, skal I væl­ge pakke 2.

Pakke 4 an­ven­des i de til­fæl­de, hvor I al­le­re­de har hand­let, og et evt. råd­gi­ver­for­be­hold er ud­lø­bet, men i føl­gen­de to til­fæl­de I bør sup­ple­re med en af de an­dre Pak­ker:

• Handel via ejen­doms­mæg­ler: Her an­be­fa­ler vi, at I kø­ber pakke 5, hvor vi gen­nem­går købs­af­talen og bi­la­ge­ne.

Selvom råd­gi­ver­for­be­hol­det er ud­lø­bet, el­ler der in­tet for­be­hold er ind­sat i købs­af­talen, og for­try­del­ses­fris­ten ik­ke er ud­lø­bet, bør I o­ver­ve­je at få råd­giv­ning.

Skulle der vi­se sig for­hold i af­ta­len, som er be­las­ten­de for jer, vil I kun­ne for­try­de hand­len, og be­ta­le ge­by­ret på en pro­cent, og der­ef­ter kom­me med et nyt og la­ve­re bud.

• Privat han­del: Vi an­be­fa­ler pakke 7, hvor vi ud­ar­bej­der købs­af­talen og kon­trol­le­rer skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen.

Ved et til­læg på 2.000 kr. sør­ger vi og­så for ting­lys­ning af skø­det og vi ud­ar­bej­der re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen. Alt-i-én pak­ke til Danmarks - med ga­ran­ti - la­ves­te pris!

Bestil pakke 4, 5 eller 7 via kontaktformularen.

DETTE FÅR I VED PAKKE 4

Vi kon­tak­ter al­le par­ter i sa­gen via e-­mail, her­un­der kø­ber, sæl­ger og evt. sæl­gers ejen­doms­mæg­ler og par­ternes pen­ge­in­sti­tut­ter.

Vi ud­ar­bej­der og ting­lys­er det di­gi­ta­le skø­de og la­ver re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen.

REFUSIONSOPGØRELSE
En re­fu­si­ons­op­gø­rel­se er et do­ku­ment, hvor ind­tæg­ter og ud­gif­ter som f.eks. for­ud­be­talt ejen­doms­skat og grund­ejer­for­enings­bidrag spe­ci­fi­ce­res/­op­gø­res.

Tilsvarende med­ta­ges sæl­gers ud­gift til en even­tu­el til­budt ejerskifteforsikring.

Der kan og­så bli­ve ta­le om at la­ve en så­kaldt re­gu­le­rings­op­gø­rel­se, hvis kø­ber over­ta­ger sæl­gers in­de­stå­en­de lån, hvil­ket dog sjæl­dent sker.

Afslutning
Når skø­det er ting­lyst an­mærk­nings­frit og over­ta­gel­sen har fun­det sted, fri­gi­ver vi kø­be­sum­men til sæl­ger og af­slut­ter sa­gen.

Om tinglysningsafgiften
Det er ble­vet nor­malt, at kø­ber a­le­ne be­ta­ler he­le tinglysningsafgiften.

I Jylland og på Fyn har det i man­ge år væ­ret prak­sis, at kø­ber og sæl­ger de­ler ting­lys­nings­af­gif­ten, me­dens det på Sjælland al­tid har væ­ret kø­ber, der har be­talt det ful­de be­løb.

Men det er i­mid­ler­tid ble­vet ku­ty­me man­ge ste­der, at kø­ber be­ta­ler den ful­de ting­lys­nings­af­gift, og sæl­ger til gen­gæld be­ta­ler for be­rig­ti­gel­sen, og­så på Sjælland, selv­om det­te ik­ke gi­ver me­ning, da kø­ber al­tid har be­talt for be­rig­ti­gel­sen.

Hvis det er sæl­ger, der står for be­rig­ti­gel­sen, hvil­ket frem­går af købs­af­ta­lens af­snit 8, vælg da pakke 5, hvor vi råd­gi­ver og kon­trol­le­rer skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, som mod­par­tens ejen­doms­mæg­ler el­ler ad­vo­kat ud­ar­bej­der.

Der be­ta­les al­tid 1.850 kr. i grund­af­gift og 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men, dog mindst 85% af den of­fent­li­ge ejen­doms­værdi, hvis der er ta­le om en fami­li­e­han­del el­ler en han­del mel­lem nært­stå­en­de. Læs mere.


HUSK PÅ..

Husk, at en kø­ber al­tid kan træk­ke et købs­til­bud til­ba­ge, så læn­ge sæl­ger ik­ke har un­der­skre­vet.

Er det sæl­ger, der har un­der­skre­vet først, gæl­der det sam­me. Så læn­ge kø­ber ik­ke har un­der­skre­vet købs­af­talen, kan sæl­ger træk­ke til­bud­det til­ba­ge.

Så har I glemt at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold før sæl­gers un­der­skrift, kan I al­tid nå at få det­te gjort ved at kon­tak­te mæg­ler.

HVIS BEGGE PARTER HAR UNDERSKREVET
Selvom købs­af­talen er un­der­skre­vet u­den råd­gi­ver­for­be­hold, kan det al­li­ge­vel væ­re en for­del, at vi kig­ger pa­pi­rer­ne i­gen­nem.

Det kan væ­re be­las­ten­de for­hold, I ik­ke har væ­re op­mærk­som­me på, hvil­ket gi­ver jer mu­lig­hed for at for­try­de hand­len, for­ud­sat for­try­delsesfristen end­nu ik­ke er ud­lø­bet.

Måske kan det be­ta­le sig at be­ta­le ge­by­ret på 1%. Forholdet kan væ­re så be­las­ten­de, at I bag­ef­ter kan kom­me med et nyt, og la­ve­re, bud på ejen­dom­men, og sam­let set tje­ne på det.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

Et salg mel­lem pri­va­te er i an­svars­mæs­sigt sam­men­hæng at sam­men­lig­ne med en­hver an­den bo­lig­han­del.

Sælger hæf­ter for skjul­te fejl og mang­ler, og kan kun fra­skri­ve sig man­gel­an­sva­ret ved at ud­ar­bej­de til­stands­rap­port/ejer­skif­te­for­sik­ring til den, der over­ta­ger ejen­dom­men.

Det er her vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at sæl­ger slip­per for an­sva­ret for byg­nings­mang­ler, selv­om kø­ber væl­ger ik­ke at teg­ne ejer­skif­te­for­sik­ring.

Læs mere om ejerskifteforsikring.