PAKKE 3 - SKØDE UDEN REFUSIONSOPGØRELSE


GENERELT

Pakke 3 er for jer, der ik­ke øn­sker råd­giv­ning og kun skal ha­ve ud­ar­bej­det det di­gi­ta­le skø­de.

Er der ta­le om et skils­mis­se- el­ler sam­livs­op­hørs­skø­de, skal I væl­ge pakke 2.

Pakke 3 er ak­tu­el, hvor I al­le­re­de har hand­let, og kun skal ha­ve ting­lyst skø­det.

Hvis I og­så skal ha­ve ud­ar­bej­det re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, ek­sem­pel­vis i hand­ler hvor der er købt gen­nem ejen­doms­mæg­ler, køb da pakke 4.

• Handel via ejen­doms­mæg­ler: Her an­be­fa­ler vi, at I kø­ber den sto­re rådgivningspakke 5, hvor vi gen­nem­går købs­af­talen og bi­la­ge­ne, dvs. y­der fuld råd­giv­ning, her­un­der ud­ar­bej­der god­ken­del­ses­skri­vel­se med even­tu­el­le for­be­hold.

Selvom råd­gi­ver­for­be­hol­det er ud­lø­bet, el­ler der ik­ke er for­be­hold ind­sat i købs­af­talen, og for­try­del­ses­fris­ten ik­ke er ud­lø­bet, kan I o­ver­ve­je al­li­ge­vel at få os til at gen­nem­gå sa­gen.

Skulle der vi­se sig for­hold i af­ta­len, som er be­las­ten­de for jer, vil I kun­ne nå at for­try­de hand­len, og be­ta­le ge­by­ret på 1% til sæl­ger, og så ef­ter­føl­gen­de evt. kom­me med et nyt og la­ve­re bud.

• Privat han­del: Hvis I har hand­let Pri­vat, an­be­fa­ler vi al­tid, at I får be­rig­ti­get hand­len. Køb da pakke 7.

Ved pak­ke 7 ud­ar­bej­der vi købs­af­talen, og sør­ger for ting­lys­ning af skø­det, samt ud­ar­bej­der re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen. Alt-i-én pak­ke til Danmarks la­ves­te pris. Med ga­ran­ti.

Bestil pakke 3, 4, 5 eller 7 via kontaktformularen.

DETTE FÅR I VED PAKKE 3

Vi ud­ar­bej­der og ting­lys­er skø­det, hvor­ef­ter sa­gen af­slut­tes her­fra. Al kom­mu­ni­ka­ti­on til sæl­gers ejen­doms­mæg­ler, par­ter­nes pen­ge­in­sti­tut­ter og an­dre, skal I selv sør­ge for.

I skal væl­ge pakke 4, hvis vi skal be­rig­ti­ge hand­len, alt­så bå­de ud­ar­bej­de og ting­ly­se skø­de, stå for re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen, samt fri­gi­ve kø­be­sum­men, her­un­der ori­en­te­re par­ter­ne i sa­gen, fri­gi­ve kø­be­sum­men og af­slut­te sa­gen.

Om tinglysningsafgiften
Det er nor­malt kø­ber, der be­ta­ler den ful­de tinglysningsafgift.

I Jylland og på Fyn har det i man­ge år væ­ret prak­sis, at kø­ber og sæl­ger de­ler ting­lys­nings­af­gif­ten, me­dens det på Sjælland al­tid har væ­ret kø­ber, der har be­talt det ful­de be­løb.

Men det er i­mid­ler­tid ble­vet ku­ty­me man­ge ste­der, at kø­ber be­ta­ler den ful­de ting­lys­nings­af­gift, og sæl­ger til gen­gæld be­ta­ler for be­rig­ti­gel­sen, og­så på Sjælland.

Hvis sæl­ger står for be­rig­ti­gel­sen, vælg pakke 5, hvor vi råd­gi­ver jer, og mod til­læg kon­trol­le­rer skø­det og re­fu­si­ons­op­gø­rel­sen.

Der be­ta­les al­tid 1.850 kr. i grund­af­gift og 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men el­ler af den of­fent­li­ge ejen­doms­værdi. Læs mere.

TILLÆG 200 kr.
Ved køb af pak­ke 3 er der et til­læg på 200 kr., hvis op­lys­nin­ger­ne til skø­det ik­ke ind­tas­tes via den­ne kontaktformular.


HUSK PÅ..

Husk, at en kø­ber al­tid kan træk­ke et købs­til­bud til­ba­ge, så læn­ge sæl­ger ik­ke har un­der­skre­vet.

Er det sæl­ger, der har un­der­skre­vet først, gæl­der det sam­me. Så læn­ge kø­ber ik­ke har un­der­skre­vet købs­af­talen, kan sæl­ger træk­ke til­bud­det til­ba­ge.

Så har I glemt at få ind­sat et råd­gi­ver­for­be­hold før sæl­gers un­der­skrift, kan I al­tid nå at få det­te gjort ved at kon­tak­te mæg­ler.

HVIS BEGGE PARTER HAR UNDERSKREVET
Selvom købs­af­talen er un­der­skre­vet u­den råd­gi­ver­for­be­hold, kan det al­li­ge­vel væ­re en for­del, at vi kig­ger pa­pi­rer­ne i­gen­nem.

Det kan væ­re be­las­ten­de for­hold, I ik­ke har væ­re op­mærk­som­me på, hvil­ket gi­ver jer mu­lig­hed for at for­try­de hand­len, for­ud­sat for­try­delsesfristen end­nu ik­ke er ud­lø­bet.

Måske kan det be­ta­le sig at be­ta­le ge­by­ret på 1%. Forholdet kan væ­re så be­las­ten­de, at I bag­ef­ter kan kom­me med et nyt, og la­ve­re, bud på ejen­dom­men, og sam­let set tje­ne på det.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

Et salg mel­lem pri­va­te er i an­svars­mæs­sigt sam­men­hæng at sam­men­lig­ne med en­hver an­den bo­lig­han­del.

Sælger hæf­ter for skjul­te fejl og mang­ler, og kan kun fra­skri­ve sig man­gel­an­sva­ret ved at ud­ar­bej­de til­stands­rap­port/ejer­skif­te­for­sik­ring til den, der over­ta­ger ejen­dom­men.

Det er her vig­tigt at væ­re op­mærk­som på, at sæl­ger slip­per for an­sva­ret for byg­nings­mang­ler, selv­om kø­ber væl­ger ik­ke at teg­ne ejer­skif­te­for­sik­ring.

Læs mere om ejerskifteforsikring.