PAKKE 2 - SKILSMISSE- OG SAMLIVSOPHØRSSKØDE


GENERELT

Når I skal se­pa­re­res/skil­les, el­ler I er sam­le­ven­de og går fra hin­an­den, og I beg­ge e­jer ejen­dom­men, skal der la­ves et skø­de, dvs. et ting­lyst over­dra­gel­ses­do­ku­ment.

Den der bli­ver bo­en­de, over­ta­ger den an­dens halv­part, f.eks. ved at over­ta­ge gæl­den, og er der fri­vær­di, vil der nor­malt skul­le af­reg­nes et kon­tant be­løb fra kø­ber til sæl­ger.

Det er vig­tigt på for­hånd at få gælds­over­ta­gel­sen be­vil­get i bank og real­kre­dit­in­sti­tut og og­så hos pri­va­te lån­gi­ve­re, der har pant i ejen­dom­men.

Vi an­be­fa­ler, at I først kon­tak­ter pen­ge­in­sti­tut­tet, så I er sik­re på, at den der skal be­hol­de hu­set, og­så kan over­ta­ge lå­ne­ne.

Når kre­di­to­rer­ne har god­kendt gælds­over­ta­gel­sen, kan I kon­tak­te os, så vi kan læg­ge en plan for det vi­de­re for­løb.

De fle­ste ud­ar­bej­der selv bo­de­lings­af­ta­len, hvor­af det skal frem­gå, hvil­ken vær­di ejen­dom­men ind­går med, f.eks. ef­ter om­kost­nin­ger ved et nor­malt salg.

Her kan I få en ejen­doms­mæg­ler til at ud­ar­bej­de en gra­tis og u­for­plig­ten­de salgs­vur­de­ring, og la­de net­to­pro­ve­nu­et fra salgs­bud­get­tet væ­re den vær­di, der ind­går i bo­de­lin­gen.

I kan na­tur­lig­vis og­så selv af­ta­le, hvil­ken vær­di I sæt­ter ejen­dom­men til, og i så fald be­hø­ver I blot at op­ly­se os det­te be­løb.

FRIVÆRDI/OVERBELÅNT EJENDOM
Udover gælds­over­ta­gel­sen, kan der som nævnt bli­ve ta­le om, at den ene skal yde den an­den en kon­tant kom­pen­sa­ti­on, sva­ren­de til halv­de­len af fri­vær­di­en/over­be­lå­nin­gen.

Skal kø­ber be­ta­le et be­løb til sæl­ger, for­di der er fri­vær­di, an­be­fa­ler vi, at be­løbet ind­sæt­tes på en spær­ret kon­to i pen­ge­in­sti­tut­tet, ind­til skø­det er ting­lyst an­mærk­nings­frit.

Er hu­set der­i­mod over­be­lånt, så vær­di­en af ejen­dom­men er min­dre end bo­lig­rest­gæl­den, må sæl­ger til­sva­ren­de ind­sæt­te et be­løb på en spær­ret kon­to i kø­bers pen­ge­in­sti­tut.

VI KONTAKTER PENGEINSTITUTTET
Før vi ud­ar­bej­der over­dra­gel­ses­do­ku­men­tet, kon­tak­ter vi je­res pen­ge­in­sti­tut for at få be­kræf­tet, at gælds­over­ta­gel­sen er god­kendt.

Vi be­reg­ner her­ef­ter over­dra­gel­ses­sum­men, og ud­ar­bej­der det di­gi­ta­le bo­de­lings­do­ku­ment, der skal un­der­skri­ves med MitId.

Alt er in­klu­de­ret i pak­ke 2, så der kom­mer ik­ke yder­li­ge­re til­læg ud­o­ver tinglysningsafgiften.

OPLYSNINGER TIL OS

Der går nor­malt kun 1 uge fra I hen­ven­der jer før­ste gang, og ind­til over­dra­gel­sen er ting­lyst. En ad­vo­kat vil nor­malt be­reg­ne sig et sa­lær på 5.000 kr. for et skils­mis­se­skø­de.

Vi kan gø­re det væ­sent­ligt bil­li­ge­re! Det kræ­ver kun, at vi mod­ta­ger be­vil­lin­gen fra Familieretshuset som PDF- el­ler jpg-­fil.

VI SKAL BRUGE FØLGENDE OPLYSNINGER:
• Navne og CPR-numre ELLER
• Separations-/skilsmissebevilling
• Ejendommens a­dres­se
• Hvem der skal sæl­ge/bli­ve bo­en­de
• Overtagelsesdato
• E-mail på mindst én af jer
• E-mail på bank­råd­gi­ver hvis lån i ejen­dom­men
• Kontant be­løb hvis vær­di­en af­vi­ger fra gæl­den
• Evt. un­der­skre­vet do­ku­ment, f.eks. en bo­de­lings­o­ver­ens­komst

TINGLYSNINGSAFGIFT
Tinglysning i for­bin­del­se med se­pa­ra­ti­on og skils­mis­se, er fri­ta­get for Ting­lys­ningsafgift. Der skal kun be­ta­les 1.850 kr. i grund­af­gift.

Fritagelse for den va­ri­ab­le ting­lys­nings­af­gift på 6 pro­mil­le gæl­der kun, hvis der ved­læg­ges en se­pa­ra­ti­ons- el­ler skils­mis­se­be­vil­ling, når det di­gi­ta­le do­ku­ment an­mel­des.

I slip­per alt­så for at be­ta­le 6 pro­mil­le i va­ri­a­bel af­gift, når der ved­læg­ges en be­vil­lings­ud­skrift fra Familieretshuset. Se ek­sem­pel 1 ne­den­for.

Foreligger be­vil­lin­gen ik­ke på tids­punk­tet for an­mel­del­se, skal der be­ta­les fuld af­gift, dvs. 1.850 kr. i grundaf­gift + va­ri­a­bel af­gift. Se ek­sem­pel 3 ne­den­for.

Der kan ef­ter­føl­gen­de sø­ges om til­ba­ge­be­ta­ling af den va­ri­ab­le af­gift hos SKAT, når be­vil­lin­gen er mod­ta­get.

FULD AFGIFT VED SAMLEVENDE
Ved sam­livs­op­hør skal der be­ta­les fuld af­gift. Kun i for­bin­del­se med se­pa­ra­ti­on/skils­mis­se kan I und­gå 6 pro­mil­le i af­gift. Se ek­sem­pel 2 ne­den­for.

TILLÆG 200 kr.
Ved køb af pak­ke 2 er der et til­læg på 200 kr., hvis op­lys­nin­ger­ne til skø­det ik­ke ind­tas­tes via den­ne kontaktformular.


EKSEMPLER

Eksempel 1: Hvis der fo­re­lig­ger en se­pa­ra­ti­ons- el­ler skils­mis­se­be­vil­ling, be­ta­les kun 1.850 kr. + sa­lær for pak­ke 2.

Eksempel 2: Hvis der er ta­le om over­ta­gel­se af en halv­part, og I er sam­le­ven­de, skal der - ud­o­ver 1.850 kr. - beta­les 6 pro­mil­le af kø­be­sum­men*.

Eksempel 3: Er be­vil­lin­gen end­nu ik­ke mod­ta­get, gæl­der Ek­sem­pel 2, men den va­ri­ab­le af­gift kan sø­ges til­ba­ge­be­talt hos SKAT, når be­vil­lin­gen fo­re­lig­ger.

* Der skal dog al­tid be­ta­les va­ri­a­bel af­gift af den stør­ste vær­di af ENTEN kø­be­sum­men ELLER 85% (42,5% ved en halv­part) af se­nest of­fent­li­ge ejendomsvær­di.

EKSEMPLER PÅ AFGIFTSBEREGNING:
Ejendomsværdien ud­gør 2.000.000 kr. Handelsprisen for halv­par­ten er 800.000 kr. Her be­ta­les va­ri­a­bel af­gift af 42,5% (50% af 85%) af 2.000.000 kr. el­ler af 850.000 kr.

Ejendomsværdien ud­gør 1.000.000 kr. Handelsprisen for halv­par­ten er 600.000 kr. Her be­ta­les va­ri­a­bel af­gift af 600.000 kr. i­det 42,5% af 1.000.000 kr. er min­dre end 600.000 kr.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

De fle­ste er ik­ke klar o­ver, at et salg mel­lem æg­te­fæl­ler el­ler sam­le­ven­de i an­svars­mæs­sigt sam­men­hæng er at sam­men­lig­ne med en­hver an­den bo­lig­han­del.

I bør som ud­gangs­punkt der­for ik­ke spa­re ud­gif­ten til til­stands- og el-­rap­port samt ejer­skif­te­for­sik­ring, hvis sæl­ger øn­sker at væ­re an­svars­fri iht. Lov om for­bru­ger­be­skyt­tel­se ved er­hver­vel­se af fast ejen­dom.

RISIKO FOR ERSTATNINGSANSVAR
Gør I det al­li­ge­vel vil den af jer, der bli­ver bo­en­de, se­ne­re med god ret kun­ne kræ­ve er­stat­ning hos sæl­ger, hvis f.eks. en skjult fejl el­ler an­den man­gel, som kø­ber ik­ke har kend­skab til, duk­ker op.

Normalt vil par­ter­ne dog af­ta­le, at det først er ved et frem­ti­digt salg til en 3. part, der ud­ar­bej­des til­stands- og el­rap­port samt til­by­des en ejer­skif­te­for­sik­ring.

SKRIFTLIG AFTALE
Men I bør ind­gå en skrift­lig af­ta­le om, at der ved et se­ne­re salg til 3. mand, skal ud­ar­bej­des til­stands- og el-­rap­port samt til­by­des ejer­skif­te­for­sik­ring til kø­ber.

Vi kan mod et til­læg hjæl­pe jer med at ud­ar­bej­de den skrift­li­ge købs­af­ta­le, hvor ting­lys­ning af bo­de­lings­do­ku­men­tet er in­klu­de­ret.

<\body>