PAKKE 2 - SKILSMISSE- OG SAMLIVSOPHØRSSKØDE


GENERELT

Når I skal separeres/skilles, eller I er samlevende og går fra hinanden, og I begge ejer ejendommen, skal der laves et skøde, dvs. et tinglyst overdragelsesdokument.

Den der bliver boende, overtager den andens halvpart, f.eks. ved at overtage gælden, og er der friværdi, vil der normalt skulle afregnes et kontant beløb fra køber til sælger.

Det er vigtigt på forhånd at få gældsovertagelsen bevilget i bank og/eller realkreditinstitut og også hos private långivere, der har pant i ejendommen.

Vi anbefaler, at I først kontakter pengeinstituttet, så I er sikre på, at den der skal beholde huset, også kan overtage lånene.

Når kreditorerne har godkendt gældsovertagelsen, kan I kontakte os, så vi kan lægge en plan for det videre forløb.

De fleste udarbejder selv bodelingsaftalen, hvoraf det skal fremgå, hvilken værdi ejendommen indgår med, f.eks. efter omkostninger ved et normalt salg.

Her kan I få en ejendomsmægler til at udarbejde en gratis og uforpligtende salgsvurdering, og lade nettoprovenuet fra salgsbudgettet være den værdi, der indgår i bodelingen.

I kan naturligvis også selv aftale, hvilken værdi I sætter ejendommen til, og i så fald behøver I blot at oplyse os dette beløb.

FRIVÆRDI/OVERBELÅNT EJENDOM
Udover gældsovertagelsen, kan der som nævnt blive tale om, at den ene skal yde den anden en kontant kompensation, svarende til halvdelen af friværdien/overbelåningen.

Skal køber betale et beløb til sælger, fordi der er friværdi, anbefaler vi, at beløbet indsættes på en spærret konto i pengeinstituttet, indtil skødet er tinglyst anmærkningsfrit.

Er huset derimod overbelånt, så værdien af ejendommen er mindre end boligrestgælden, må sælger tilsvarende indsætte et beløb på en spærret konto i købers pengeinstitut.

VI KONTAKTER PENGEINSTITUTTET
Før vi udarbejder overdragelsesdokumentet, kontakter vi jeres pengeinstitut for at få bekræftet, at gældsovertagelsen er godkendt.

Vi beregner herefter overdragelsessummen, og udarbejder det digitale bodelingsdokument, der skal underskrives med Nem-Id.

Alt er inkluderet i pakke 2, så der kommer ikke yderligere tillæg udover tinglysningsafgiften.

OPLYSNINGER TIL OS

Der går normalt kun 1 uge fra I henvender jer første gang, og indtil overdragelsen er tinglyst. En advokat vil normalt beregne sig et salær på 5.000 kr. for et skilsmisseskøde.

Vi kan gøre det væsentligt billigere! Det kræver kun, at vi modtager bevillingen fra Statsforvaltningen som PDF- eller jpg-fil.

VI SKAL BRUGE FØLGENDE OPLYSNINGER:
• Navne og CPR-numre ELLER
• Separations-/skilsmissebevilling
• Ejendommens adresse
• Hvem der skal sælge/blive boende
• Overtagelsesdato
• E-mail på mindst én af jer
• E-mail på bankrådgiver hvis lån i ejendommen
• Kontant beløb hvis værdien afviger fra gælden
• Evt. underskrevet dokument (f.eks. en bodelingsoverenskomst)

TINGLYSNINGSAFGIFT
Tinglysning i forbindelse med separation og skilsmisse, er fritaget for tinglysningsafgift. Der skal kun betales 1.660 kr. i grundafgift.

Fritagelse for den variable tinglysningsafgift på 6 promille gælder kun, hvis der vedlægges en separations- eller skilsmissebevilling, når det digitale dokument anmeldes.

I slipper altså for at betale 6 promille i variabel afgift, når der vedlægges en bevillingsudskrift fra Statsforvaltningen. Se eksempel 1 nedenfor.

Foreligger bevillingen ikke på tidspunktet for anmeldelse, skal der betales fuld afgift, dvs. 1.660 kr. i grundafgift + variabel afgift. Se eksempel 3 nedenfor.

Der kan efterfølgende søges om tilbagebetaling af den variable afgift hos SKAT, når bevillingen er modtaget.

FULD AFGIFT VED SAMLEVENDE
Ved samlivsophør skal der betales fuld afgift. Kun i forbindelse med separation/skilsmisse kan I undgå 6 promille i afgift. Se eksempel 2 nedenfor.

Bestil nu via den specielle kontaktformular.


EKSEMPLER

Eksempel 1: Hvis der foreligger en separations- eller skilsmissebevilling, betales kun 1.660 kr. + salær for pakke 2.

Eksempel 2: Hvis der er tale om overtagelse af en halvpart, og I er samlevende, skal der - udover 1.660 kr. - betales 6 promille af købesummen*.

Eksempel 3: Er bevillingen endnu ikke modtaget, gælder eksempel 2, men den variable afgift kan søges tilbagebetalt hos SKAT, når bevillingen foreligger.

*Der skal dog altid betales variabel afgift af den største værdi af ENTEN købesummen ELLER 85% (42,5% ved en halvpart) af senest offentlige ejendomsværdi.

2 EKSEMPLER:
Ejendomsværdien udgør 2.000.000 kr. Handelsprisen for halvparten er 800.000 kr. Her betales variabel afgift af 42,5% (50% af 85%) af 2.000.000 kr. eller af 850.000 kr.

Ejendomsværdien udgør 1.000.000 kr. Handelsprisen for halvparten er 600.000 kr. Her betales variabel afgift af 600.000 kr. idet 42,5% af 1.000.000 kr. er mindre end 600.000 kr.

HVAD MED TILSTANDSRAPPORT?

De fleste er ikke klar over, at et salg mellem ægtefæller eller samlevende i ansvarsmæssigt sammenhæng er at sammenligne med enhver anden bolighandel.

Det er altså kun muligt at fraskrive sig ansvaret for bygningsmangler ved at lave tilstandsrapport/el-rapport, samt ejerskifteforsikring til køber (den, der bliver boende).

Normalt vil man aftale, at det først er ved et fremtidigt salg til en 3. part, der udarbejdes tilstands- og elrapport og tilbydes ejerskifteforsikring.

RISIKO FOR ERSTATNINGSANSVAR
Ellers vil den af jer, der bliver boende, senere med god ret kunne kræve erstatning hos sælger, hvis f.eks. en skjult fejl dukker op.

SKRIFTLIG AFTALE
Derfor bør I indgå en skriftlig aftale om, at ved senere salg til 3. mand, skal udarbejdes tilstands- og el-rapport og tilbydes ejerskifteforsikring til køberen.

Vi kan også mod et tillæg hjælpe jer med at udarbejde den skriftlige købsaftale, hvor tinglysning af bodelingsdokumentet er inkluderet. Der ydes 1.500 kr. i rabat på pakke 7, når handlen er mellem parter, der går fra hinanden.