PAKKE 1 - SKIFTERETSATTEST


GENERELT

Hvis en ejen­dom sæl­ges af et døds­bo, er det nor­malt kun nød­ven­digt at ved­læg­ge at­tes­ten som bi­lag.

Skødet kan an­mel­des til ting­lys­ning på nor­mal vis, sam­ti­dig med at ar­vin­ger­ne un­der­skri­ver med MitId el­ler i hen­hold til fuld­magt.

Det gæl­der og­så i det til­fæl­de, hvor en ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le sid­der i u­skif­tet bo.

Men og­så i de til­fæl­de, hvor ejen­dom­mens lån om­læg­ges, vil pen­ge­in­sti­tut­tet kræ­ve, at ejen­dom­men a­le­ne er ting­lyst i ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­les navn, og ting­lys­ning er nød­ven­dig.

Ellers er det ik­ke et krav, at skif­te­rets­at­tes­ten ting­ly­ses.

Derfor kan en æg­te­fæl­le i u­skif­tet bo med for­del ven­te med at ting­ly­se skif­te­rets­at­tes­ten, ind­til ejen­dom­men sæl­ges, og spa­re grund­af­gif­ten på 1.850 kr.

OPDATERING AF TINGBOGEN

I BBR-registret bli­ver ef­ter­le­ven­des navn au­to­ma­tisk re­gi­stre­ret, men ik­ke i ting­bo­gen, selv­om det og­så er et of­fent­lig sy­stem.

Derfor må skif­te­rets­at­tes­ten an­mel­des sær­skilt på ting­lys­ning.dk, og det kan vi hjæl­pe med.

Tingbogen op­da­te­res a­le­ne med "Boet ef­ter ..", og det kræ­ver en se­pa­rat an­mel­del­se, at få ejen­dom­men re­gi­stre­ret i ef­terlevendes navn.

EKSEMPLER PÅ AFGIFTSBEREGNING
Tinglysning af skif­te­rets­at­test til ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le kos­ter i grund­af­gift 1.850 kr.

Skal at­tes­ten der­i­mod ting­ly­ses til ar­ving/er, Skal der be­ta­les fuld af­gift med 1.850 kr. i grundaf­gift med til­læg af 6 pro­mil­le af se­nes­te of­fent­li­ge ejen­doms­værdi.

VIDERESALG TIL IKKE-ARVING
Hvis skif­te­rets­at­tes­ten ting­ly­ses til ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le i u­skif­tet bo, og det sker med vi­de­re­salg til en ikke-ar­ving, kan det ske af­gifts­frit.

Herefter kan skø­det ting­ly­ses med ef­ter­le­ven­de æg­te­fæl­le som sæl­ger.

SPØRGSMÅL
Ring eller benyt vores kontaktformular.