OM OS - CVR: 36966386


MERE END 35 ÅRS ERFARING
Jørn Vase er ci­vil­ø­ko­nom med HD i fi­nan­si­e­ring fra CBS i København, og er end­vi­dere ud­dan­net som ejen­doms­mæg­ler og va­lu­ar.

Udover at ha­ve haft eg­ne mæg­ler­for­ret­nin­ger i 10 år, har Jørn væ­ret an­sat i pen­ge­in­sti­tut­sek­to­ren i me­re end 25 år.

Det kom­mer jer til go­de, hvad en­ten I skal ha­ve råd­giv­ning i for­bin­del­se med køb el­ler salg af fast ejen­dom, el­ler ha­ve ting­lyst skø­de el­ler an­dre do­ku­men­ter.

Også an­dre op­ga­ver, der re­la­te­rer sig til råd­giv­ning i for­bin­del­se med fast ejen­dom, fi­nan­si­e­ring el­ler lig­nen­de, kan vi hjæl­pe med.

Det kan ek­sem­pel­vis væ­re over­vej­el­ser i for­bin­del­se med salg af ejen­dom med un­der­skud, hvor vi kan hjæl­pe med at for­hand­le med kre­di­to­rer­ne.

Rådgivning hos os kos­ter of­te min­dre, end I reg­ner med, så få et u­for­plig­ten­de til­bud her og nu.

FULD ANSVARSFORSIKRING
Vi er an­svars­for­sik­ret i et af myn­dig­he­der­ne god­kendt for­sik­rings­sel­skab. Læs me­re på HDI-Global Danmark.

LOVGIVNING
Vi hen­vi­ser i øv­rigt til ejen­doms­mæg­ler­lov­giv­nin­gen på Erhvervsstyrelsen.dk.

JURA & REVISION
Vi kan til­by­de en­hver form for ju­ri­disk og regn­skabs­mæs­sig as­si­stan­ce til kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge pri­ser. Kontakt os for til­bud.

Ring eller benyt vores kontaktformular.

KUNDETILFREDSHED
I vo­res lø­ben­de un­der­sø­gel­se af kun­de­til­freds­he­den, gi­ver me­re end 99% af vo­re kun­der ud­tryk for, at de vil an­be­fa­le os til an­dre, de ken­der.

Det er vi na­tur­lig­vis me­get gla­de for. Mere end 99% af vo­re kun­der er så­le­des til­fred­se el­ler me­get til­fred­se, med den y­del­se, vi har le­ve­ret.

Vort motto: Rettidig omhu til DK's laveste priser!

ÅBNINGSTIDER
Vi hol­der luk­ket fre­dag ef­ter Kr. Himmelfartsdag og Grundlovsdag, samt fra og med u­gen op til jul og til og med u­gen ef­ter nyt­år.

Åbningstidspunkt fremgår her på siden.

LANDSDÆKKENDE SERVICE
Kommunikation fo­re­går pr. te­le­fon og e-­mail. Der kan af­ta­les mø­de via Skype.

SPØRGSMÅL?
Fandt I ik­ke svar på je­res spørgs­mål på vo­res hjem­me­si­de, er I al­tid vel­kom­ne til at rin­ge til os, el­ler be­nyt­te kontaktformularen.

MODTAGER PROVISION FRA
Willis/Dansk Boligforsikring

SAMARBEJDSAFTALER MED
Lidegaard Revision & Rådgivning


INFO OM PERSONDATAFORORDNINGEN (GDPR)
Skødeeksperten.dk ef­ter­le­ver fuldt ud den gæl­den­de Europæiske da­ta­be­skyt­tel­ses­for­ord­ning, og­så kal­det GDPR.

Vi op­sam­ler, be­hand­ler, op­be­va­rer samt vi­de­re­gi­ver per­son­da­ta a­le­ne i over­ens­stem­mel­se med det op­drag og det sam­tyk­ke, som kun­der­ne har gi­vet.

Alle per­son­føl­som­me da­ta be­hand­les med fuld re­spekt for le­gi­ti­mi­tet, loy­a­li­tet, for­tro­lig­hed og tavs­heds­pligt, og om­fat­ter bl.a. nav­ne, adres­ser, CPR-numre og e-mailadres­ser.

De oven­for nævn­te per­son­da­ta op­be­va­res højst i den pe­ri­o­de, vi er for­plig­tet til iht. gæl­den­de lov­giv­ning.

Læs mere om GDPR.